BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 8 - CHƯƠNG XXXVI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ - SEARCH