BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 8 - CHƯƠNG XXXV NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG - SEARCH