BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 5 - CHƯƠNG XXIII BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THI HÀNH NGAY - SEARCH