BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 4 - CHƯƠNG XXI XÉT XỬ SƠ THẨM - SEARCH