BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 4 - CHƯƠNG XX NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG - SEARCH