BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 2 - CHƯƠNG XVII TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VÀ KẾT THÚC - SEARCH