BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 2 - CHƯƠNG XVI BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT - SEARCH