BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 2 - CHƯƠNG XIV KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG, KHÁM NGHIỆM TỬ THI, - SEARCH