BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 2 - CHƯƠNG XIII KHÁM XÉT, THU GIỮ, TẠM GIỮ TÀI LIỆU, - SEARCH