BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 2 - CHƯƠNG XII LẤY LỜI KHAI NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI BỊ - SEARCH