BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 2 - CHƯƠNG X NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐIỀU TRA VỤ - SEARCH