BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - PHẦN 1 - CHƯƠNG VIII HỒ SƠ VỤ ÁN, VĂN BẢN TỐ TỤNG, - SEARCH