BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - PHẦN 1 - CHƯƠNG II NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN - SEARCH