BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - PHẦN 1 - CHƯƠNG I PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC - SEARCH