BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần thứ ba: XÉT XỬ SƠ THẨM - SEARCH