BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần thứ hai: KHỞI TỐ VÀ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ - SEARCH