Nghị định 64/CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 qui định về thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh - SEARCH