Nghị quyết 01/HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn áp dụng Điều 248 và Điều 249 của Bộ - SEARCH