Quyết định số 64/TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 ban hành qui chế về tặng quà, nhận quà, nộp - SEARCH