Thông tư liên tịch số 2462/TTCP-VKSNDTC-TATC-KTNN-BQP-BCA ngày 19 tháng 11 năm 2007 qui định về trao đổi, quản lý và - SEARCH