Nghị định 47/CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống - SEARCH