Thông tư liên tịch số 02/VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn một số qui định của Bộ - SEARCH