Nghị định 08CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 về đăng ký giao dịch bảo đảm - SEARCH