Quyết định 20/BTM ngày 17 tháng 5 năm 2006 về việc ban hành các mẫu Quyết định xử lý vụ - SEARCH